Informacje

Szanowni Państwo odpowiadając na Państwa zapytania informuję, że projekty gotowe możemy przeprojektować na technologię szkieletową, murowaną lub murowany parter i drewniane poddasze po uprzednim uzgodnieniu ewentualnych innych zmian i kosztów.

1. Co zawiera projekt?

Otrzymają Państwo dokumentację techniczną, w skład której wchodzą:

  • trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego złożonego z:

– opisu technicznego (opis rozwiązań funkcjonalnych budynku, jego formy i przeznaczenia, zestawienie jego powierzchni (użytkowej, zabudowy i całkowitej) oraz powierzchni poszczególnych pomieszczeń, opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku);
– rysunków (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej)

  • trzy egzemplarze projektu technicznego w skład którego wchodzą:
    • projekt konstrukcyjny (opisu techniczny, obliczenia statyczne, rysunki techniczne – rysunki fundamentów, stropów, więźby dachowej, przekrojów)
    • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania (opis techniczny i rysunki techniczne)
    • projekt instalacji elektrycznej (opis techniczny i rysunki techniczne)

Projekt gotowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy adaptować do lokalnych warunków zabudowy, aby zgłosić zamiar budowy, lub uzyskać pozwolenie na budowę. Architekt adaptujący projekt gotowy na działkę przygotowuje projekt zagospodarowania działki.

2. Czym jest adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja obejmuje dostosowanie projektu gotowego do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub – w przypadku jego braku – otrzymanej w Urzędzie Miasta lub Gminy Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz do stref obciążeń konstrukcyjnych, a także sporządzenie projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych i pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji.

Często z warunków położenia działki (usytuowanie względem stron świata, ukształtowanie terenu, nośności gruntu) wynika konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie, na przykład innego rozmieszczenia okien lub umiejscowienia tarasu czy też dobudowania garażu, zmienienia kąta nachylenia połaci dachu, zabezpieczenia przed szkodami górniczymi, dokonania adaptacji konstrukcji więźby dachowej.

3. Kto może dokonać adaptacji?

Adaptacji może dokonać uprawniony architekt. Wybór architekta adaptującego należy do Inwestora. Najpraktyczniej jest, gdy pracuje on na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach.

W rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego architekt dokonujący adaptacji projektu gotowego i przygotowujący projekt zagospodarowania działki uważany jest za projektanta danego budynku – nawet jeśli nie wprowadza żadnych zmian do projektu gotowego – i ponosi odpowiedzialność za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jej zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi (na dzień składania projektu do zatwierdzenia), a także przejmuje wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia, łącznie z odpowiedzialnością za prawidłowość i kompletność projektu.

Dokonując adaptacji projektu domu architekt adaptujący zatwierdza go poprzez opieczętowanie i podpisanie. Architekt adaptujący może dokonać zmian w projekcie na podstawie załączonej do projektu zgody na zmiany.

4. Jakie są obowiązki architekta adaptującego?

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje:

– opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a gdy go nie ma, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,

– dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,

– wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

– określenie obszaru oddziaływania inwestycji (na jego podstawie zgłaszamy zamiar rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego, lub występujemy z wnioskiem o pozwolenie na budowę),

– wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych i sposobu ich izolacji,

– sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych, wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych,

– naniesienie na oryginały projekt gotowy – w przypadku zmian w projekcie – trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) projektowanych zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,

– dołączenie wymaganych przez właściwe urzędy i dostarczonych przez Inwestora opinii, uzgodnień i oświadczeń, w tym oświadczenie Inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane,

– uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów,

– przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta,

– załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,

– opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia na budowie),

– sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie Inwestora lub właściwego organu), w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem i uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora inwestorskiego,

– wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

5. Zgoda na zmiany w projekcie.

Każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zmiany w projekcie wynikające z dostosowania go do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz do stref obciążeń konstrukcyjnych, warunków gruntowych i stref klimatycznych.

Ponadto wyrażam zgodę na:

– zmianę wielkości i lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych,- zmianę elementów dekoracyjnych,
– zmianę kolorystyki budynku,
– zmianę układu, lokalizacji ścianek działowych, ich usunięcie i zmianę materiałów budowlanych z których mają być wykonane,
– zmianę rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków,
– wykonanie podpiwniczenia lub rezygnacji z niego,
– zmianę materiałów wykończeniowych wnętrz,
– doprojektowanie, lub usunięcie lukarn i okien dachowych,
– przeniesienie, przesunięcie lub likwidację tarasów,
– zmianę rozwiązań instalacyjnych w budynku,

Prośbę o zgodę na inne zmiany proszę kierować na adres:

justyna.chojnowska.biuro@wp.pl

6. Jak zamówić projekt?

Po wybraniu odpowiedniego projektu, proszę o wysłanie zamówienia za pomocą formularza znajdującego się na stronie wybranego projektu.

Potwierdzenie złożenia zamówienia otrzymają Państwo na podany w formularzu adres e-mail.

Jeżeli wybiorą Państwo płatność przelewem otrzymają Państwo na podany adres e-mail fakturę do opłacenia. Projekt zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania należności na koncie firmy.

Jeżeli wybiorą Państwo płatność za pobraniem projekt zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Wysyłka projektu gratis!

7. Inwentaryzacje.

Inwentaryzacja budowlana to szczegółowe przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Sporządza się ja w przypadku, gdy planowana jest przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa budynku. Inwentaryzacja zawiera opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni, opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku, zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100, rzut dachu, przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów, rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami, dokumentację fotograficznę w postaci zdjęć.

Bardzo chętnie podejmę się inwentaryzacji starych zabudowań wiejskich. Koszt wykonania inwentaryzacji uzależniony będzie od wielkości budynku i jego lokalizacji.

8. Projekty indywidualne.

Oprócz projektów typowych wykonujemy również projekty indywidualne. Jest to propozycja dla osób życzących sobie aby ich nowy dom był idealnie dopasowany do ich indywidualnych potrzeb.

Budynki projektowane są w stylu nawiązującym do tradycyjnego budownictwa ludowego.

W celu uzgodnienia wszystkich szczegółów dotyczących współpracy kontakt osobisty jest najlepszym rozwiązaniem, ale istnieje również możliwość rozmowy za pośrednictwem Internetu.

Po podpisaniu umowy, dostarczeniu przez inwestora dokumentów:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy,
– mapa do celów projektowych,
– warunki przyłączenia i eksploatacji mediów,
– badanie geologiczne.

i wpłacie zaliczki na konto firmy praca nad Państwa projektem zostanie rozpoczęta.

Etapy wykonania projektu indywidualnego:

I ETAP

Koncepcja architektoniczna

II ETAP

  • Projekt architektoniczno-budowlany
  • Projekt techniczny

– projekt konstrukcyjny,
– projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
– projekt instalacji elektrycznej.

III ETAP

Projekt zagospodarowania terenu

Pozostałą należność za wykonanie projektu wpłacają Państwo na konto firmy po złożeniu dokumentacji projektowej w starostwie powiatowym.

Etap III mogą Państwo zlecić osobie uprawnionej z powiatu na terenie którego będzie wznoszony projektowany budynek. Kwestia takiego rozwiązania zostanie uwzględniona w umowie i w cenie projektu.