Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies.

Wstęp – informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. We wszystkich działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Szanujemy dane osobowe wszystkich klientów. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO ) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Chojnowska Justyna „Wiejskie Klimaty”.

Polityka prywatności i cookies, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, cele stosowania plików cookies, a także kwestie ochrony danych osobowych.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane na stronach i blogu objęte są prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ustawą o ochronie Praw autorskich i praw pokrewnych z dnia 04.02.1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Chojnowska Justyna „Wiejskie Klimaty”

Reymonta 9, 18-525 Turośl

NIP 291-012-08-31

W sprawie danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: justyna.chojnowska.biuro@wp.pl
 • poczty tradycyjnej: ul. Reymonta 9, 18-525 Turośl
 • formularza kontaktowego, który można znaleźć pod adresem:

http://www.klimatdrewna.pl/kontakt/

 • telefonu: 507 521 224

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

Firma Chojnowska Justyna „Wiejskie Klimaty” gromadzi Państwa dane podczas:

 • transakcji zakupu projektu architektonicznego
 • transakcji zakupu projektu architektonicznego z wykonaniem zamówionych zmian w projekcie
 • składania zamówienia i podpisywania umowy na indywidualny projekt architektoniczny
 • składania zamówienia na wyroby stolarskie
 • kontaktu telefonicznego z Państwa strony
 • kontaktu mailowego z Państwa strony
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie

Gromadzone są następujące dane osobowa: imię, nazwisko, PESEL, telefon, adres e-mail, informacje dotyczące przeglądarki, przeglądarka internetowa, system operacyjny, lokalizacja, unikalny ID, adres IP.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu świadczenia Usług niewymagających zakupu projektu/wyrobu, tj. przeglądanie stron www naszej firmy, wyszukiwanie projektu/wyrobu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności na naszych stronach, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Państwa projektów/wyrobów, dane dotyczące sesji Państwa urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu wykonania umowy sprzedaży projektu/wyrobu (np. doręczenia zamówionych projektów/wyrobów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy zakupie projektu/wyrobu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, telefon, dane dotyczące płatności.
 • w celu wykonania umowy realizacji zmian w projekcie lub wykonania indywidualnego projektu architektonicznego przetwarzamy następujące dane osobowe podane przez Państwa: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, telefon, dane dotyczące płatności.
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane przy zakupie projektu/usługi  oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące zamówienia projektu/wyrobu i innych świadczonych przez nas Usług będących przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu/ remarketingu naszych projektów/wyrobów, wykorzystujemy dane o Państwa aktywności w celu dotarcia do Państwa z naszymi komunikatami marketingowymi poza naszymi stronami internetowymi  i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż nasze. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

Dobrowolność podania danych osobowych

 • Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze stron internetowych, bloga i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Zawsze mają Państwo możliwość usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 • Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.
 • Podmioty współpracujące – firmy wykonujące opracowania branżowe  do projektów indywidualnych.

– Projektowanie i Usługi Inwestorskie Piotr Ciotrowski z siedzibą w Piszu – opracowanie projektu w zakresie instalacji elektrycznej

– OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb z siedzibą w Ostrołęce– opracowanie projektu architektonicznego

– Biuro Obsługi Inwestycji Michał Andrzejczyk z siedzibą w Piszu –opracowanie projektu konstrukcyjnego

– Pracownia projektowa KRESKA Joanna Mazurek z siedzibą w Biskupcu –opracowanie projektu konstrukcyjnego

– TermFlow Aleksander Borowski z siedzibą w Piszu – opracowanie projektu w zakresie instalacji sanitarnych

– Pracownia Projektowa Protech Krzysztof Olejnik z siedzibą w Olsztynie – opracowanie projektu konstrukcyjnego

– Art-Design Karol Jurczyk z siedzibą w Kolnie – opracowanie projektu architektonicznego

– SANproject Maria Kowaliszyn z siedzibą w Górowo Iławeckie – opracowanie projektu w zakresie instalacji sanitarnych

 Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 • Organy państwowe, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.
 • dostawcy usług, z których korzystamy w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców :

– Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – realizowanie zamówień

– Biuro Rachunkowe. Doradztwo Podatkowe Zofia Zalewska – obsługa księgowa

– Webdoctor sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu – prowadzenie kampanii reklamowej

– Google Inc. (Google Analytics, Google Adwords) z siedziba w USA – mierzenie ruchu na stronach internetowych, tworzenie statystyk, analizowanie aktywności klientów, określanie profilu klientów

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z:

– zakupem projektu architektonicznego – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;

– zakupem wyrobów stolarskich – przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;

– działalnością marketingową opartą na informacjach dostarczanych przez pliki cookies – przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Po upływie okresu przechowywania danych będą one trwale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych;

– żądania sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych;

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Państwa o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Swoje żądania mogą Państwo kierować na adres: justyna.chojnowska.biuro@wp.pl

 • Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo prawo do:

– dostępu do danych osobowych;

– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe mają Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Państwa danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

– Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;

– Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaną Państwo poinformowani.

 • Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

– kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

– gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądają Państwo ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

– Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

– gdy zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

– przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

– przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Mogą Państwo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Państwa dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 • Prawo do cofnięcia zgody

Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 • Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Polityka „cookies”

 • Strona zbiera w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.